Privacy en Voorwaarden

Partij van de Zuinigheid – Privacyverklaring en algemene voorwaarden
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de Partij van de Zuinigheid, met statutaire zetel in Groningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82500010 (in het vervolg: ‘de vereniging’).

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Wij verwerken uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@partijvandezuinigheid.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
De vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– ledenadministratie
– verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor vergaderingen
– afhandelen van uw betalingen

Geautomatiseerde besluitvorming
De vereniging neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaartermijn gegevens
De vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van gegevens met derden
De vereniging verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze verplichtingen jegens u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken technische en functionele cookies. Daarnaast gebruiken we analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Op onze websites maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze gegevens kun je bij een later bezoek worden herkend. Cookies worden verder gebruikt om onze websites beter te laten functioneren, het inloggen te vergemakkelijken, uw instellingen en voorkeuren te onthouden en het webbezoek te monitoren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de vereniging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar info@partijvandezuinigheid.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

De vereniging wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.